Bohove - shrnutí (M-V)

7. června 2008 v 21:02 |  EGYPTŠTÍ BOHOVÉ
Pokračování k tomuto článku
Maat - Bohyně pravdy a spravedlnosti, zákonnosti, práva a celého společenského řádu. Jejím jménem se vykonávala státní a soudní moc. Zobrazována byla jako žena se pštrosím perem na hlavě.

Mefdet - Ochranná a trestající bohyně, též bohyně msty v podobě kočkovité šelmy. Byla součástí "posledního soudu", postupem jí byla přisouzena role ochránkyně živých i mrtvých.
Mehetveret - Bohyně v podobě krávy, symbolizující pravodstvo, z něhož se zrodilo slunce.
Menhet - Bohyně války s podobou lvice.
Merseger - Ochranná bohyně thébského pohřebiště.
Mert -Bohyně chrámové hudby a zpěvu. Dalším jejím úkolem bylo vítat faraóna přicházejícího k obětnímu oltáři.
Mešenet - Bohyně porodu a místa narození člověka, vyobrazovaná jako cihla s lidskou hlavou.
Min - Bůh plodivé síly, stvořitel světa a živitel lidí. Zobrazován jako muž se ztopořeným penisem.
Mut - Manželka boha Amona a matka boha Chonse, dcera boha Re, kterému se pak stala matkou. "Paní nebes", "Matka matek", která porodila, aniž by sama byla porozena.
Nebthet - Ochranná bohyně mrtvých, sestra a manželka boha Sutecha. V podsvětí byla spolu s bohyní Sešet hodnostářkou u trůnu boha mrtvých Usira.
Nefertum - Bůh vůně a světla, později i ochránce mrtvých a bůh války. Stal se i mučitelem duší mrtvých hříšníků. Zpodobňován v lidské podobě s korunou z lotosových květů a vysokými péry na hlavě (původně se zrodil z lotosového květu, posléze mu kněží přiřadili božské rodiče).
Nechbet - Ochránkyně Horního Egypta v podobě supice. Původně jedna z bohyní války. Spolu s bohyní Vedžo (kobry) symbolizovaly a chránily Egypt po celé jeho dějiny.
Neit - Bohyně války a umění, ochránkyně města Saje (Saity). Bohyně Dolního Egypta, který kolem roku 3000 př. n. l. byl připojen k Hornímu Egyptu a došlo tak jejich sjednocení. Byla uctívána pro kouzelnou moc, umění lékařství a jako ochrana před zlými sny (zlými duchy obtěžujícími ve spánku).
Neper - Bůh zrna, zrno samo. Uctíván zejména jako bůh mrtvých, kterým zajišťoval dostatek potravy na onom světě.
Nun - Bůh pravodstva z něhož vzešel svět - "Stvořitel světa" a "Pán bohů". Představoval jakousi prahmotu, praenergii, ze které vše vzešlo, a která dala teprve vzniknout ostatním bohům a všemu na světě. Nebyl to tedy bůh a sami Egypťané ho nazývali bohem zcela vyjímečně, nestavěli mu chrámy ani ho nezobrazovali.
Nut - Bohyně nebe (nebeské klenby) a nebe samo. Původně byla spolu se svým manželem Gebem považována za první dvojici bohů. Jejich synem byl i bůh Re.
Onhuret - Bůh města Cinevu. Tento bůh měl řadu funkcí a přízvisek: Pán bitvy, Král bohů, Král nebes a další. Jeho význam se ale téměř výhradně soustředil do města Cinev.
Pachet - Bohyně pouště v podobě lvice.
Ptah - Bůh města Memfidy (Mennoferu). Jeden z nejvyšších bohů. Jeho posvátným zvířetem byl býk Apis. Zobrazení boha Ptaha jsou v podobě holohlavého muže s božským vousem v přilehlém, těsném rouchu. V rukou pak držel žezlo ze symbolů života, stálosti a všemohoucnosti. Jeho manželkou byla bohyně války Sachmet
Raharachtej - Jméno boha slunce, vzniklé spojením bohů Rea a Harachteje (Hora).
Re - Bůh slunce a Slunce samo. Slunce bylo podle představ Egypťanů jeho tělem. Byl to jeden z nejvyšších a nejstarších bohů. Byl považován (stejně jako někteří další bohové) za stvořitele a vládce nebes a světa. Re vykonal čtyři původní zásluhy pro lidstvo: stvořil vzduch, stvořil nilskou záplavu, poučil je o tom, co je na onom světě, aby přinášeli objeti bohům i mrtvým a především stvořil lidstvo samé. Nejčastěji bývá zobrazován jako muž se sokolí hlavou a na ní sluneční kotouč.
Renenut - Bohyně plodnosti a úrody. Mimo to znázorňovala bohyni hojnosti jídla, výživy dětí a ochránkyni potravin obětovaných mrtvým
Sah - Ochranný bůh mrtvých. Později splynul s bohem Usirem. Sah byl ztělesněný v souhvězdí Orion.
Sachmet - Bohyně války v podobě lvice, či ženy s lví hlavou. Na hlavě má korunu ze vztyčených kobřích hlav a sluneční kotouč. Jedna z nejvýznamnějších bohyň války (z počtu asi 12-ti). Doprovázela faraóna na válečných výpravách a to v podobě kobří čelenky (uraeu), řídila jeho šípy, spalovala svým dechem těla nepřátel, vysílala ničivé síly a oheň proti temným silám. Pro svou moc ovládání kouzel se stala i bohyní lékařství. Zároveň však byla obávanou bohyní, která mohla nemoc i přivodit (přisuzovaly se jí hlavně každoroční morové epidemie).
Satet - Bohyně nilských kataraktů a přilehlých území, později všech zemí na jih od Egypta. Byla uctívána i jako dárkyně chladné vody (spolu s bohem Chnumem a bohyní Anuketou), jež zabezpečovala Egyptu vláhu a úrodu. Zobrazována jako žena s hornoegyptskou korunou a antilopími rohy.
Selket - Ochranná bohyně. Chránila život pozemský i posmrtný, zesnulým ochraňovala vnitřnosti uložené v kanopách. Nejznámější nález s touto bohyní byl učiněn v Tutanchamonově hrobě, kde střežila severovýchodní stranu skříně s kanopami. Zobrazována byla jako škorpion nebo žena se škorpioní hlavou, popř. byl škorpion umístněn na lidská hlavě.
Sep - Bůh chránící zejména před škodlivými zvířaty. Taktéž ochraňoval boha Re před hadem Apopem. Uctíván v podobě stonožky.
Sešet - Bohyně psaní a počítání. Pomáhala při počítání válečné kořisti, poražených a darů od podmaněných zemí. Zaznamenávala roky vlády jednotlivých panovníků a tyto doklady opatrovala, starala se o chrámové archívy a pomáhala při vzniku plánů staveb apod. Sešet byla štíhlá žena v levhartí kůži se sedmicípou hvězdou a dvěma péry na hlavě.
Shaj - Bůh lidského osudu a osud sám. Šaj nebyl jediným bohem, nýbrž Šajů bylo právě tolik, kolik bylo lidských duší na živu - tzn. jak lidé, kteří žili, tak duše zesnulých, které díky správnému pohřbu a úspěšném projití obřadu "vážení srdce" bylo dopřáno žít navěky.
Shed - Ochranný bůh proti nebezpečným zvířatům.
Shesmu - Bůh vína a oleje. Ochránce mumií a vykonavatel trestu na hříšnících a dopravovatel mrtvých do nebe.
Shov - Bůh světla, vzduchu a větrů a sám vzduch. Obvykle je znázorňován jak podpírá nebeskou klenbu Nut (svou dceru). Na hlavě má vysoké pštrosí pero. Jako socha je zobrazen v podobě muže s křídly a se vzpaženýma rukama a znakem života. Známý zejména z legendy o oddělení země od nebe.
Sia - Bůh rozumu a poznání. Vystupoval jako samostatný bůh a zároveň jako součást každého z bohů.
Sobek - Bůh vod, jež zabezpečují úrodu, polí a rostlin v podobě krokodýla a krokodýl sám. Krokodýl byl v některých místech uctíván jako posvátné zvíře a jinde zase pronásledován jako krvelačný zabiják.
Sokar - Bůh mrtvých a ochránce memfidského pohřebiště. Účastnil se pohřebních obřadů, zejména pak obřadu "otevírání úst", chránil věčný odpočinek mrtvého a zajišťoval mu obětní dary. Mimo to se stal i patronem umělců a řemeslníků. Vyobrazován byl jako sokol, či muž se sokolí hlavou ve velmi těsném obleku.
Sopd - Ochranný bůh egyptských hranic. Postupně se stal i bohem války a bohem zemí na východ od Nilu. Původně zobrazován jako sokol, později jako muž asijského tipu.
Sopdet - Bohyně nilských záplav, ztělesněná ve hvězdě Siriu. Byla též bohyní Nového roku a ochránkyní mrtvých. Dbala především na správné očišťování těl při pohřebních obřadech. Sopdet měla lidskou podobu. Na hlavě měla hvězdu a péřovou ozdobu.
Sutech - Bůh pouště, bouří a moře. V očích Egypťanů ztělesňoval ničivé přírodní síly. Byl tedy bohem obávaným, kterému bylo dobré předcházet. Byl i bohem, který dohlížel nad nadvládou Egypta v jiných zemích. Postupně se stal symbolem zla, nepořádku a to díky vraždě svého bratra Usireho.
Tait - Bohyně tkalcovství a ochránkyně rouch. Později splynula s bohyní Hathor.
Tefnut - Bohyně vody a vlhkosti. Manželka boha Šova. Zobrazována byla jako žena, nebo žena se lví hlavou.
Tenenet - Bohyně medu, mléka a piva. Hlavně však byla považována za ochránkyni mrtvých.
Thovt - Bůh moudrosti a učenosti, spravedlnosti, řádu a zákonů, písma a řeči, lékařství a kouzelnictví. Thovt byl pro své schopnosti i mluvčím a písařem bohů. Thovt se účastnil obřadu "vážení srdce", kde zapisoval kolikrát dotyčný na otázky bohů odpovídá lživě a jeho srdce je pak na vahách lehčí než pštrosí pero bohyně pravdy Maat a oznamuje duchu zemřelého rozsudek. Thovt byl dárcem i veškerého umění geometrie, architektury a astronomie, také vynálezcem hudby. Thovt bývá zobrazován jako ibis nebo pavián, resp. jako muž s hlavou ibise či paviána.
Tveret - Bohyně porodu a mateřství. Vyobrazována byla buď jako hrošice, nebo jako jakýsi kříženec: ruce a nohy lví, krokodýlí hlavu s lví hřívou, krokodýlí ocas a mohutné břicho si opírala o kouzelnou smyčku z přehnutého papyrového svitku.
Usir (Osiris) - Bůh mrtvých a bůh podsvětí. Usire byl jeden z nejstarších a nejrozšířenějších bohů Egypta. Mimo to měl Usire i celou řadu dalších významů: bůh Nilu, Vládce úrodné země, Pán potravy, byl uznáván i jako bůh slunce, vody, půdy, vegetace a dalších přírodních sil. Usir bývá zobrazován jako muž s bílou hornoegyptskou korunou, lemovanou červenými pštrosími péry. Na bradě má božský vous a v rukou drží berlu a důtky.
Vedžo - Ochranná bohyně Dolního Egypta v podobě kobry. Spolu s bohyní Nechbetou chránily krále a celou zemi před nepřáteli. Králové ji nosili v podobě čelenky uraeus. Jinak byla ztvárněna jako okřídlená kobra nebo žena s kobrou na čele, popř. jako supice s kobří hlavou na čele.
Vepvovet - Bůh války a smrti v podobě vlka, či šakala.
Vešebt - Dvojník nebo služebník zemřelého krále na onom světě. Též jeho soška
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Anonym Anonym | 9. června 2008 v 19:35 | Reagovat

Chybí tady bůh Seth

2 Anch-su-namun☺ (admin) Anch-su-namun☺ (admin) | 11. června 2008 v 16:35 | Reagovat

Pokud se nepletu tak Seth je jiné označení pro boha Sutech, který v seznamu je:)

3 Hapimere Hapimere | 18. června 2008 v 15:13 | Reagovat

Tveret podle popisu mi došlo že je to Taweret pod tímhle jménej jsem ji ještě nikde neviděla...

4 Martina Martina | Web | 16. července 2008 v 21:14 | Reagovat

Hapimere: Já ji znám zas pod názvem Tueret. Variant bude asi víc :)

5 Elča Elča | 30. prosince 2008 v 11:13 | Reagovat

A CO TAKHLE NEFTI A RE TAM NESMÍŠ ZAPOMENOUT NA TO ŽE KAŽDÝ DEN MUSÍ PŘEMOCT BOHA PODSVĚT TAKOVÍHO HADA A CO JEHO DCERA BASTET (BAST) A JEJICH NENÁVIST K SOBĚ

6 Nečum ty fuckere Nečum ty fuckere | 6. ledna 2009 v 19:34 | Reagovat

Držte všichni fakáče...

7 lukáš lukáš | 13. června 2009 v 12:02 | Reagovat

chybí tady bůch pravodstva novév

8 liiida liiida | E-mail | 8. září 2009 v 15:36 | Reagovat

tech verzi je strasne moc podle ruznych reci.pak je v tom bordel.neodebirate nekdo casopis egypt bohove a faraoni s postavickami bohu?nektery cisla jsem prosvihla...nevim kde to sehnat

9 Lída Lída | 3. října 2011 v 17:12 | Reagovat

Těch možností je víc, protože v hieroglyfech chybí samohlásky. Nepoznáte třeba, jestli chtěli napsat vlk nebo vlak. Proto může být jak Tuveret, tak Tveret. Originálně se totiž zapisuje jako Tvrt :)

10 Verča Verča | 24. července 2013 v 13:25 | Reagovat

jak se jmenuje bůh války?? (na pět písmen a poslední je r) prosím :)

11 Pavla Hanasová Pavla Hanasová | E-mail | 11. ledna 2014 v 8:53 | Reagovat

V každé knize se píše o staroegyptských bozích jinak. A když jste v Egyptě říkají vám Egypťané zcela něco jiného. Tak jak to je?

12 laura laura | 25. července 2014 v 7:04 | Reagovat

Možná sem blázen ale nebil Apofish buh podsvětì

13 hhghh hhghh | 25. ledna 2015 v 10:20 | Reagovat

zajimave važně zajimave

14 fhgtr fhgtr | 25. ledna 2015 v 10:23 | Reagovat

[6]:laskavě se uklidni

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama