Bohove - shrnutí (A-K)

7. června 2008 v 21:02 |  EGYPTŠTÍ BOHOVÉ
Egyptší bohové - velmi zajímevé téma! O několika nejvýznamějších bozích tu již jsou obsáhlejší články, ale těch bohů je opravdu hodně, proto jsem udělala tento článek, kde najde i ty méně známé bohy podle abecedy a k nim ty nejdůležitěší informace. Informace jsem čerpala hlevně z faraon.wz.cz → díky :-)

Ach - Ach byla jakási nemateriální část v každém člověku, která vznikala při zrození a zůstávala i po smrti jedince. Ach byla zdrojem psychických a intelektuálních schopností člověka.
Ah - Bůh měsíce. První zmínky pocházejí teprve ze Střední říše. Velkého významu nabyl v Nové říši. Zobrazován byl jako muž v bederní roušce s měsíčním kotoučem nad hlavou. Ah byl nazýván i samotný Měsíc.
Aker - Bůh Země, nebo Země samotná. Později i bůh vesmíru.
Amentet - Bohyně západu, tedy bohyní všech zemí na západ od Egypta, z kterých Egypťané při svých válečných výpravách přiváželi kořist.
Amenre - Bůh Théb (Vesetu), v Nové říši se stal nejvyšším egyptským bohem. Jedná se o výtvor thébských kněží, kteří ho stvořily spojením nejvyššího boha Amona s bohem Slunce Re.
Amon - Jeden z nejvyšších bohů, později i nejvyšší. Bůh, který vznikl jako první a jehož podstatu nikdo nezná, stvořitel a Pán světa. Zobrazován bývá v lidské podobě s korunou na hlavě, slunečním kotoučem a dvěmi pštrosími péry. Amonovým posvátným zvířetem byl beran, zobrazovaný obvykle v podobě sfingy. Centrem Amonova kultu byl Karnak, kde se nachází i velká alej beraních sfing.
Amset - Syn boha Hora. Stal se bohem jihu a ochráncem jater uložených v kanopách v hrobce mumifikovaného.
Anat - Bohyně války a ochránkyně před divokou zvěří. Bohyně byla do Egypta "dovezena" vpádem asijských Hyksósů počátkem 17. století př. n. l. Na svém významu nabyla až za vlády Ramessovců.
Anuket (Anúkis) - Bohyně nilských kataraktů a přilehlých území. Spolu s bohyní Satetou a bohem Chnumem tvořila božskou trojici jež dávala Egyptu chladnou vodu a přinášela záplavu na Nilu. Později se stala bohyní Núbie (země Kuš). Jejím posvátným zvířetem, byla gazela.
Anup (Anúbis) - Bůh mumifikace a pohřebišť. Účastnil se procesu mumifikace, doprovázel mrtvé do podzemní říše a přiváděl k poslednímu soudu. Zobrazován v podobě černého šakala. Stal se i ochráncem pohřebišť.
Apet - Jednalo se o dvanáct nebo sedmnáct bohyní, které chránily člověka za situací, do kterých se mohl, jak za života pozemského, tak i na onom světě, dostat. Později se staly bohyněmi porodu a zrození a to opět, jak v případě porodu na tomto světě, tak i v okamžiku, kdy se zesnulý "rodil" k věčnému životu. Zobrazovány byly s hroší podobou.
Apis (Hapi) - Posvátný býk boha Ptaha. Považován za jeho podobu na zemi, za jeho mluvčího a služebníka. Apisem se nemohl stát jen tak každý býk. Musel se vyznačovat 29. charakteristickými znaky: černou barvu, na čele čtvercovou bílou skvrnu, na zádech skvrnu v podobě orla, na ocase dvojí zbarvení chlupů, pod jazykem výrůstek v podobě skaraba a další. Je jasné, že takoví býci se nerodili každý den. Býku s těmito znaky a jeho matce se pak dostálo vskutku královských poct za jeho života i po smrti - viz. zvířecí hroby. Ve vyobrazeních se od ostatních býků lišil slunečním kotoučem mezi rohy, čtverhrannou bílou skvrnou a kobrou u jeho nohou.
Apop (Apópis) - Démon v podobě obrovského hada. Byl to nepřítel boha Slunce Re. Tito dva spolu sváděli nekonečný boj. Apop činil různé překážky a nástrahy, aby Re nemohl plout ve své lodi. Re ho však vždy porazil.
Aštoret - Další z dovezených bohyň. Bohyně lásky a plodnosti, přivezená kupci a vojáky ze Sýrie a Foiníkie. Jejím sídlem byla planeta Venuše. Jejími atributy bylo kopí a štít.
Aton - Bůh slunce a Slunce samotné. Za vlády Achnatona byl Aton prohlášen za jediného boha a došlo tak k zavedení monoteizmu namísto doposavadního mnohobožství. Po Achnatonově smrti byl opět obnoven dřívější systém mnohobožství.
Atum - Podobně jako bůh Amon i on byl považován za praboha a stvořitele světa. Jedná se o egyptskou zvláštnost, kdy současně existuje několik bohů, kteří dali vzniknout ostatním bohům, světu i lidem. Atum byl zobrazován v lidské podobě s královskou korunou Horního i Dolního Egypta.
Ba - Ba bylo něco jako duše, vědomí a svědomí, která vznikala se zrozením člověka. Po smrti člověka se Ba spojila s Ka a vytvořili tak novou dimenzi života. Ba byla právě ta složka, která nás odlišovala od ostatních živých organismů. I zvířata a rostliny byly v egyptském pojetí tvořeni tělem a Ka, chyběla jim však ta jedinečná část - Ba.
Banebdžet - Bůh plodnosti, symbolizovaný obvykle beranem, někdy i kozlem. Byl považován i za pána zvířat.
Bastet - Ochránkyně města Pibaste. Bohyně v lidské podobě s kočičí hlavou. Postupně uctívána jako ochrana mennoferského pohřebiště, zosobnění životadárného tepla Slunce (nazývána Oko boha Rea).
Bes - Démon, později bůh v podobě trpaslíka. Měl řadu ochranných funkcí: chránil před uštknutím hady a štíry, před uhranutím nepřátelským pohledem, před trknutím nečistým prasetem, dále pomáhal ženám při líčení a při porodu a mužům při pití, aby se dobře bavili a měl příznivý vliv na sexuální aktivitu mužů.
Búchis - Posvátný býk. Obvykle byl bílý, někdy s černou hlavou. Hlavním znakem byla opačně naježená srst na šíji. Byl spojován hned s několika bohy: Amonem, Reem a Usirem.
Chentiamenti - Ochranný bůh pohřebiště v Abydu.
Cheprer - Bůh slunce v podobě skaraba. Cheprer znamená "sám od sebe vznikající" a zároveň je to název pro skaraba (přír. vruboun posvátný). Bohem slunce však byl i Re a Atum. Egypťané to vyřešili tak, že Cheprer byl nazýván "Vycházející Slunce", Re "Slunce v zenitu" a Atum jako "odpolední (zapadající) Slunce".
Chnum - Bůh plodnosti a stvořitel všeho živého. Vyobrazován jako beran, či muž s beraní hlavou, popřípadě jen s beraními rohy.
Chons - Thébský bůh měsíce a bůh lékařství. (bohem měsíce byl i bůh Ah a především Thovt) Zobrazován byl jako mladý muž, držící berlu a důtky (symboly božské a královské moci), na hlavě srpek půlměsíce a dlouhý cop (atribut královského syna).
Dua - Bůh očního lékařství a pomocník boha Thovta. Jménem Dua byl nazýván i bůh ranní královy toalety.
Duamutef - Ochránce pozůstatku zesnulých - konkrétně žaludku uloženého v kanopě, dále i bůh východní světové strany a východních větrů. Jeden ze čtyřech synů boha Hora.
Eset (Isis) - Manželka boha Usira a matka boha Hora. Nejuctívanější bohyně starého Egypta. Eset byla jakýmsi ideálem ženy: ušlechtilá, krásná, milující, věrná, měla velký cit pro mateřství. K tomu byla ještě vybavena kouzelnou mocí, kterou využívala výhradně ke konání dobra a k hájení spravedlnosti.
Fénix - Posvátná volavka, která se zrodila ze sebe sama. Symbol života obnovujícího se smrtí.
Geb - Bůh země a Země sama. Chránil také před hady a štíry. Původně ho pokládali dokonce za praboha, který zplodil spolu s bohyní Nut syna boha slunce Re a potom i ostatní bohy, jímž vládl jako nejvyšší bůh. Zobrazován byl vždy v lidské podobě a s královskou korunou na hlavě. Někdy měl však místo koruny na hlavě husu, což však nebyl jeho posvátný pták, nýbrž hieroglifický znak jeho jména.
Gryf - Kříženec několika zvířat a člověka. Lidské oči, lví tělo, zobák sokola, místo uší rybí ploutve, supí křídla, beraní rohy, pštrosí pera a místo ocasu hada. Byl to démon (tedy jakýsi nižší bůh) ochrany a msty.
Ha - Bůh západní pouště a později i všech zemí západně od Egypta.
Hah - Bůh nekonečnosti prostoru a času, dárce nesmrtelnosti.
Hapi - Ochránce pozůstatku zemřelých - ochránce plic uložených v kanopě v hrobce zemřelého, dále pak bůh severu a severního větru. Jeden ze čtyř synů boha Hora. Hapi také posvátný býk Apis.

Harpechrad (Harpokratés) - Bůh Hor v podobě malého dítěte. Bůh mlčení, někdy též plodnosti a dárce rostlinstva, zejména obilí.
Hathor - Bohyně nebe a ztělesnění nebe, bohyně lásky a radosti, hudby a pití, ochránkyně žen a zemřelých, pomáhala při porodu a výchově dětí. Byla matkou a manželkou boha slunce Rea. Hathor byla jednou z nejuznávanějších božských bytostí. Zobrazována byla v podobě krávy, nebo ženy s hlavou, či ušima krávy, a proto byly krávy nejctěnějším zvířetem v Egyptě.
Hatmehet - Bohyně dolnoegyptského města Džedetu v podobě ryby, nebo ženy s rybí hlavou.
Heket - Dárkyně a ochránkyně života. Bohyně v podobě žáby.
Hemsut - Jde o ženský protějšek k duševní části člověka - Ka. Jejím úkolem bylo ochraňovat královského potomka. Symbolizována v lidské podobě a s hlavou zdobenou štítem se dvěmi zkříženými šípy.
Hepi - Jeden ze čtyř synů boha Hora. Představuje ho konopa s paviání hlavou ochraňující plíce zesnulého.
Herišef - Bůh města Nennisovetu (Hérakleopole) v podobě berana, či muže s beraní hlavou.
Hopej - Bůh Nilu a jeho síly pravidelně zúrodňovat půdu. Byl to však spíše podřadný bůh. Hlavním bohem Nilu byl Usire.
Horus - Jeden z nejdůležitějších a nejstarších bohů Egypta. Bůh v podobě sokola nebo muže se sokolí hlavou. Bůh slunce, nebe, světla, dědic pozemského panství boha Usira a božský vládce Egypta. Asi nejdůležitější funkcí Hora byla funkce boha egyptského krále. Toho nejen chránil, ale dokonce se do něj i vtěloval. Hor i byl i bohem slunce (v této roli nazýván Harachtej) a jeho ztělesněním. V průběhu let došlo ke spojení slunečního boha Re a Harachteje v jediného boha Re-Harachtej. Hor byl uctíván také jako zosobnění vycházejícího slunce a nazýván Haremachet.
Ihej - Bůh hry na hudební nástroj - sistrum. Syn bohyně Hathor a boha Hora z Edfú.
Ichneumon - Posvátná lasička, ochránkyně před hady a krokodýly. Z tohoto důvodu se stala i ochránkyní boha Re před hadem Apopem. Egypťané ji znázorňovali ve zpřímené poloze na zadních tlapkách se slunečním kotoučem na hlavě a s posvátnou kobrou boha Re na čele.
Imset - Bývá znázorněn jako konopa s lidskou hlavou, která měla střežit játra mumifikovaného. Je synem boha Hora.
Inmutef - Bůh nesoucí nebesa. Též králův průvodce k bohům.
Ka - Jakási oživující složka všeho živého, univerzální duch, duchovní podstata, základ všech fyzických i psychických sil. Považován také za duchovního dvojníka člověka. Ka je nesmrtelný a vzniká při zrození. Jeho nesmrtelnost byla zachována jen v případě, že zesnulý byl řádně mumifikován a uložen v hrobce. Zobrazován byl jako malá postava dítěte stojící za osobou a v případě králů jako dvě vztyčené ruce, obvykle vycházející z hlavy panovníka.
Kebehsenuf - Ochránce pozůstatků zemřelých - konkrétně střev uložených v kanopě a bůh západu. Jeden ze čtyř synů boha Hora.
Kebhut - Ochránkyně mrtvých a dárkyně vody. Uctívaná v podobě kobry.

Kemver - Posvátný býk uctívaný jako městský bůh v městě Hatherjebu.
Kibehsenef - Poslední ze čtyř synů boha Hora je Kibehsenef, zobrazován jako konopa se sokolí hlavou, která střežila střeva mrtvého.
Kobra - Posvátný had symbolem božské a královské moci, ztělesnění bohyně Vedžo a některých dalších bohů. Známe ji především jako ochránkyni faraóna symbolizovaná čelenkou v podobě kobry se vztyčenou hlavou tzv. uraeus. S kobrou jsou vyobrazováni všichni faraóni a všichni sluneční bohové (i někteří další), byla i součástí řady chrámů a hrobových komplexů.
Kuk - Bůh temnoty. Jeden z původních prabohů
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Nebanchamon Nebanchamon | 23. června 2008 v 13:48 | Reagovat

Ten Chentiamenti, není to Chontamenti? Další jméno Usira? Stejně jako je jiné jeho jméno Vennofre a u Anupa je to Wepauet?

2 anna anna | 3. prosince 2008 v 16:58 | Reagovat

je to supr

3 Elča Elča | 30. prosince 2008 v 11:19 | Reagovat

BASTET BOHYNÍ:SLUNCE,KRÁSY,KOČEK,ŽEN,MĚSÍCE           ALE JINAK JE TO DOBRÝ

4 Nečum Nečum | 6. ledna 2009 v 19:32 | Reagovat

hmmmmm, dobrý ale nemáte tu Isis....

5 :-D :-D | E-mail | 18. ledna 2009 v 13:22 | Reagovat

Ahojky chybí ti tu docela hodně bohů třeba Sachmet a další...

6 Marcyas Marcyas | E-mail | 12. října 2009 v 23:41 | Reagovat

Velmi dobře popsané a pro ty kdo neumí pořádně číst je ISIS zároveň i ESET.

7 lukas f lukas f | E-mail | 12. prosince 2009 v 10:57 | Reagovat

velmi dobre se z toho cerpa
             je to zajimave a stucne
                tomu kdo to napsal

8 lukas f lukas f | E-mail | 12. prosince 2009 v 10:58 | Reagovat

dekuji tomu  kdo to napsal

9 ... ... | 17. února 2010 v 20:18 | Reagovat

máš pravdu lukas f...   ..má to tam hodně tuku

10 everybody-dance-now everybody-dance-now | 15. února 2011 v 20:46 | Reagovat

[4]: Eset

11 Čusík Čusík | E-mail | 6. ledna 2012 v 10:59 | Reagovat

Nej je Amón

12 Čusík Čusík | E-mail | 6. ledna 2012 v 11:00 | Reagovat

Ale ostatní je tagy good tato stránka je nej ze všech

13 monsterhighdenile monsterhighdenile | E-mail | Web | 8. listopadu 2012 v 17:15 | Reagovat

Miluju Egypt je ze vsech nej ale chyby ti tu toho hodne treba Anubis Seth

14 sasek sasek | 1. února 2013 v 11:27 | Reagovat

moc mis pomohl,dik

15 dvalpanhradu dvalpanhradu | E-mail | 6. února 2013 v 17:32 | Reagovat

skvělá stránka

16 Thomasrew Thomasrew | E-mail | Web | 4. května 2018 v 0:08 | Reagovat

m http://cialisbsn.com tadalafil dosage <a href= http://cialisbsn.com >view site</a> carried

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama